Štatút facebookovej súťaže

1. Usporiadateľ:

A) Usporiadateľom súťaže na facebookovej stránke https://www.facebook.com/profile.php?id=100069228285079 (ďalej len “Súťaž”) je prevádzkovateľ lekárne Mýtna, a súčasne zriaďovateľ a prevádzkovateľ webovej stránky www.lekarenmytna.sk a súčasne zriaďovateľ a prevádzkovateľ stránky https://www.facebook.com/profile.php?id=100069228285079 (ďalej ako „lekáreň Mýtna“), spoločnosť Medical Pharmacy, s.r.o., Mýtna 9 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; IČO: 46 641 572, zapísaná v Obchodnom registry Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 115598/B, (ďalej len “Usporiadateľ”). Usporiadateľ vydáva tento Štatút súťaže (ďalej len “Štatút”).

B) Táto súťaž nie je organizovaná ani usporadúvaná sociálnou sieťou Facebook (www.facebook.com). Súťaž nie je sieťou Facebook žiadnym spôsobom spravovaná, sponzorovaná ani podporovaná, sociálna sieť Facebook nie je so súťažou žiadnym spôsobom spojená.

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutočňuje v termínoch zverejnených popri vyhlásení súťaže na stránke https://www.facebook.com/profile.php?id=100069228285079.

3. Zámer:

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia lekárne Mýtna.

4. Podmienky účasti:

A) Účastníkom súťaže sa môže stať a pre účely tohto Štatútu osoba, ktorá:

· má viac ako18 rokov,

· nie je zamestnancom alebo osobou v inom právnom vzťahu s Usporiadateľom a/alebo osôb majetkovo prepojených s Usporiadateľom ani mu blízkou osobou v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”),

· spĺňa pravidlá a podmienky Štatútu a súťaže.

B) Zo súťaže budú vyradené všetky súťažné príspevky obsahujúce odpovede, ktoré budú akýmkoľvek spôsobom odporovať všeobecne záväzným právnym predpisom, všeobecne prijímaným pravidlám morálky či občianskeho súžitia, či ktoré budú akýmkoľvek iným spôsobom odporovať účelu, ktorý usporiadateľ sleduje podporou stránky https://www.facebook.com/profile.php?id=100069228285079. Posúdenie vhodnosti či súladu s týmito pravidlami prislúcha jedine Usporiadateľovi súťaže.

C) Zo súťaže budú vyradení súťažiaci, ktorí nesplnia podmienky účasti v súťaži alebo porušia pravidlá súťaže.

D) Ďalšie podmienky súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní popri vyhlásení Súťaže.

5. Pravidlá a priebeh súťaže:

A) Súťaž je vyhlásená jej zverejnením na stránke https://www.facebook.com/profile.php?id=100069228285079.

B) Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý splní súťažné zadanie. Posúdenie splnenia súťažného zadania jev kompetencii Usporiadateľa súťaže.

C) Žrebovanie sa uskutoční náhodným výberom, po skončení súťaže, v deň určený Usporiadateľom, zverejnený pri vyhlásení Súťaže.

D) Výherca súťaže bude uverejnený na stránke https://www.facebook.com/profile.php?id=100069228285079 a zároveň kontaktovaný Usporiadateľom na dostupných kontaktoch.

E) V prípade, že sa s výhercom nepodarí skontaktovať do 7 pracovných dní od žrebovania, odmietne výhru, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa tohto Štatútu, stráca výherca nárok na výhru. Usporiadateľ uskutoční ďalšie žrebovanie náhradného výhercu súťaže.

F) Súťaž je určená obyvateľom mesta Bratislava a preberanie výhry sa uskutočňuje primárne v priestoroch sídla Lekárne Mýtna. Do súťaže sa môžu zapojiť aj obyvatelia iných miest, avšak usporiadateľ sa nezaväzuje zaslať v prípade výhry výhercovi hmotnú výhru na svoje náklady. V prípade záujmu si môže výherca zaslanie výhry uplatniť na vlastné náklady.

6. Výhra v súťaži:

Usporiadateľ v súťaži odovzdáva cenu zverejnenú pri vyhlásení Súťaže.

7. Odovzdanie ceny:

Výherca si výhru prevezme osobne v priestoroch Lekárne Mýtna, sídlo: Mýtna 9 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto. Úložná doba výhry je 14 kalendárnych dní, po jej uplynutí výhercovi nárok na výhru zaniká.

8. Osobné údaje:

Každý účastník udeľuje zúčastnením sa v súťaži Usporiadateľovi súhlas k tomu, že jeho osobné a kontaktné údaje môžu byť použité primeraným spôsobom pre účely marketingovej komunikácie Usporiadateľa. Účastník v Súťaži udeľuje Usporiadateľovi súhlas na využitie údajov v rozsahu registrácie na poskytovanie informácii o ďalších akciách a produktoch Usporiadateľa. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa.

Súťažiaci má práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonník a súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže(ďalej len „Snímok”) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela.

Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

9. Osobitné ustanovenia:

A) Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podmienok súťaže a trvania súťaže. Zmenu Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

B) Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry formou peňažnej a ani nepeňažnej kompenzácie.

C) Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas riadiť sa týmto Štatútom.

D) Výhru je potrebné zdaniť podľa platných účtovných a daňových predpisov.

10. Platnosť štatútu:

Štatút nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle Lekárne Mýtna www.lekarenmytna.sk.

Mýtna 2881/9

811 07 Bratislava

OTVÁRACIE HODINY:

Pondelok - Piatok 8:00 - 18:00


Medical Pharmacy, s.r.o. 2024 všetky práva vyhradené